Privacy

RIVACY VERKLARING

1.   VOORWERP

Voor Studiebureau Tecclem bvba is uw privacy van essentieel belang. Indien wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR) en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring beschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom, de diverse maatregelen die worden genomen om uw privacy te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en onze diensten, en welke rechten u heeft als klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacy verklaring te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

2.   GOEDKEURING

Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website www.tecclem.be, alsook op alle (commerciële) relaties tussen Studiebureau Tecclem bvba en haar klanten, prospecten en business partners.

Door gebruik te maken van onze website en diensten, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3.   VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Studiebureau Tecclem bvba verwerkt persoonsgegevens. Welke en in welke mate is afhankelijk van de uitgevoerde studie of overeenkomst, maar algemeen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

1.   Facturatiegegevens zoals naam en adres. Deze zijn vanzelfsprekend om uw facturen te bezorgen.

2.   Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer. Deze hebben tot doel de communicatie vlot te laten verlopen.

3.   Rijksregisternummers. Deze worden enkel gebruikt bij de ingave van EPB-studies in de software van het Vlaams Energie Agentschap. Dit is wettelijk verplicht.

Deze persoonsgegevens worden aldus verwerkt met het oog op het klantenbeheer en zijn nodig om uitvoering te geven aan onze overeenkomst (vb. veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving). Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de bovenstaande doeleinden.

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 10 jaar na beëindiging van uw dossier. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

4.   OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van uw architect en de aannemers die u zelf aanbrengt, alsook de aannemers die onze diensten (o.m. veiligheidscoördinatie) waarnemen op uw werf. Deze overdracht van gegevens is immers nodig om onze diensten degelijk te kunnen uitvoeren.

Uw  gegevens  worden  niet  doorgegeven  aan  organisaties  in  landen  buiten  de

Europese Unie, behoudens uw uitdrukkelijk akkoord.

5.   VEILIGHEID

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Studiebureau Tecclem bvba bewaart de bovenstaande gegevens in een centrale databank en op haar server. Deze wordt enerzijds beveiligd door de externe ontwikkelaar van de software, anderzijds door onze interne IT-dienst.

Mocht er toch een handeling gebeuren met uw persoonsgegevens, die niet in deze tekst vermeld werd, verplichten wij er onszelf toe om -zoals wettelijk voorgeschreven- binnen de 72 uren melding te maken van deze handeling aan de bevoegde autoriteit en de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen.

6.   UW RECHTEN

U kan uw persoonsgegevens en alle bewerkingen die hiermee gebeuren steeds opvragen bij ons. Wij zullen deze informatie binnen de maand aan u bezorgen.

U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

Indien u dit wenst, kunnen uw persoonsgegevens gewijzigd, verwijderd of anoniem gemaakt worden. Uiteraard is dit enkel mogelijk binnen het ons opgelegde wettelijk kader. Indien bijvoorbeeld de aansprakelijkheidstermijn voor een studie 10 jaar bedraagt, kunnen wij binnen deze termijn de nodige en relevante persoonsgegevens niet wissen. Echter verbindt Studiebureau Tecclem bvba zich er toe om ook hier binnen de maand een antwoord te formuleren op de vraag.

U kunt met uw vragen terecht bij ons door een e-mail te sturen aan  info@tecclem.be.

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (website  www.privacycommission.be).

7.   COOKIES

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op uw harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.  U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van onze websites in de weg staan.

 

 

RPR GENTBTW                                                                                           BE 0534 392 794                                                          AXA BE87 7512 0646 0294