Disclaimer

DISCLAIMER

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Studiebureau Tecclem bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal Studiebureau Tecclem bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Studiebureau Tecclem bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren op het e-mailadres info@tecclem.be.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Studiebureau Tecclem bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Studiebureau Tecclem bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking,  van  alle  verliezen,  werkonderbrekingen,  beschadiging  van  programma's  of  andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen en 3D-tekeningen, foto’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.m. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Studiebureau Tecclem bvba of rechthoudende derden (zoals architecten). Niets van deze website mag worden gereproduceerd, bewerkt, verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden, in gelijk welke vorm, behalve mits voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Studiebureau Tecclem bvba.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing op (het gebruik van) deze website. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken te Gent bevoegd.

 

RPR GENTBTW                                                                               BE 0534 392 794                                                          AXA BE87 7512 0646 0294