Verwezenlijking

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking ontvangt het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier van de coördinator-ontwerpfase. De coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking kunnen één en dezelfde persoon zijn.

Tijdens de verwezelijkingsfase dienen de risico's op de werf beperkt te worden door de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen. De veiligheidscoördinator-verwezenlijking past, waar nodig, het veiligheids- en gezondheidsplan aan. Hij vraagt een aangepaste risicoanalyse op aan alle aannemers. Regelmatig worden er door de veiligheidscoördinator controles gehouden op de werf. Tijdens deze controles geeft hij de nodige adviezen aan de aannemers om veiliger te kunnen werken. Gedurende de loop en op het einde van de werken wordt het postinterventiedossier verder aangevuld. Dit dossier bevat de as-built plannen, informatie over de gebruikte materialen en technieken enz. Dit dossier hoort bij het bouwwerk. Bij vervreemding van het bouwwerk, mag de notaris in principe geen verkoopakte verlijden zonder dit document.